کرونا

هوشنگ, سارنج

یکهفته است که گرد, خاموشی بر سر زمین, کار دیدنی نشسته ؛ در پاسخ, خواستی همگانی . کشوری شهر بندان شده است . تمامی نهادهای مردمی و سازمانهای دولتمدار ؛ کاشانه کار شده اند. چندروزی با هشدار باش, کشور بانان ؛ خریداران, بسیار گنجه وارهای پر و پیمان, فروشگاهها را به تاراج دادند .
انبارها به انبارکهای هر خانه ی ترسیده از بیماری جا بجا شدند و بسا پیران فرسوده ؛ خسته از پیاده رفتن و ایستادن در رجهای بلند ؛ باد درمشت, به خانه باز گشتند.
جنبندگی شتابزده ی همیشه پرشتابان ؛ زمینلرزه ی در بند شد. باد بر گرده ی راه های تنها مانده ؛می گردد آرام و شکیبا . هر از گاهی خود روی می گذرد بی فریاد, گوشخراش. اتوبوسی می خرامد تهی از رهنورد. ترنها ؛ تراموایها بر ریلها می دوند سبک. مرزها بسته است. بیمارستانها؛ بی ناخوشان آشنای خود. کودکستانها؛دبستانها ؛ دانشگاهها؛ خانه نشین؛ کلیساها ؛ کنشتها؛ مسجد ها ؛ معبد ها ؛ سینماها؛ تاتر ها؛ قمارخآنه ها؛ روسپپیخانه ها ؛ بسته اند و زایران, هر زیارتکده پیش پا نشسته اند. یگانه فریاد, نیرومند فریاد, بلند, خرد است که بر سر کرونا بلند است نه چشم زهر, فرماندهان نه خشم, دولتمداران رد پایی در کار بزرگ دارند. تا دانش, پی بردن به یورش مرگ, رودر رو ؛ نباشد و زندگانی دیگری را بر خود پیشتاز نساختن ؛ چیرگی بر دژخیم جانستان دست ندهد. در هر جنگی تا رهایش ؛ گروهی جانسپار ؛ در نوک, نیزه ی خلنده جانبازند. در چنین گیرو داری ؛ آزمندی گرانباری می آفریند؛ دیگران را پیش پای ابلیس انداختن ؛ زیرکی نباشد؛ رندیست. به جانپناه های ریامندی خزیدن تا چند روزی بیشتر به کار, بیداد افزودن بد نامی ابدی است. نان از کف گرسنگان ربودن است. با ریامندی از شانه های دیگران فراز رفتن و برای خود و پیوندان ؛ آسایش و دارایی سامان دادن بیداد آشکار است. پشت, هر دسیسه سنگر گرفتن و نیروهای راستین را در بند انداختن و بدرون, مرگگاه افکندن, کاری اهریمنیست. درین هنگامه ی زندگانی و مرگ؛ با روبنده ی سپنتایی ساده اندیشان را با ردای سپندی فریفتن گناهی نه بخشودنیست.

۱۸ مارچ ۲۰۲۰ تورنتو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *