شاهنامه فردوسی

این صفحه ی گلهای کاکتوس؛ به شاهنامه ی فردوس شاهکار ادب فارسی اختصاص دارد.

با فردوسی و شاهنامه” نام مجموعه ایست که به کوشش هوشنگ سارنج و با هدف آشنایی پارسی زبانان با شاهنامه فردوسی و درست خوانی و معنای ابیات و بخشهای مشکل این میراث فرهنگی و شاهکار ادبی تهیه گردیده.