سیاهچاله ای ستاره ربا
——————————————————————————————————
کاش می شد در نجابت
گوی سبقت را ربود.
جام های خرد را ؛
بی گدازش؛
سروهای سبز ؛
سینه های سوخته؛
قلبهای آ تش آجین ؛
ضجه های آسمانکوب ؛
گورهای شیشه ای ؛
با سنگچینهای اشک آلود و قلبهای بی تپش ؛
سکر, ناب, شوکرانی ؛
خواب را ؛
بیدار ساخت.
کاش.
ه.س
۲۱ دسامبر, ۲۲
تورنتو