سفر
———————————————————————————————————–
می توان بر بال, انگاری
رررفت ؛
تا هر کهکشان.
پلکها بر هم نهاده
خوابها دید؛
شیرین .
کودکی شد چرخزن؛پروانه وآر.
باغ ,گل زیبا و سبز.
سرو ها سر بر نهاده روی پای صد شهاب.
چون گشودی چشمهارا ؛
در میان, لجه ای ؛
بی جانپناه .
کوره ی خورشید سوزان ؛
خاک آماج, باد؛
آتش, جانسوز؛
یار, آبهای جانستان.
ه.س
بیستم, ژانویه ۲۰۲۳
تورنتو