برگهای مانده به راه
———————————————————————————————————————————————–
تا ؛برگهای سبز, بهاری
از پیکر, هر درخت, زنده ؛ جوشید ؛
چغانه زدیم.
آنان؛
در جشن, پاییزآن ؛
گلگونه به رخسار کشیدند.
امروز؛ زیر, پای رهگذران ؛
لهیده اند.
مگر برفی ببا رد؛
و
روزی تنهایشان را
پرنیانی سپید بپیچد.

هوشنگ, سارنج ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱
تورنتو