برابرم ایستاده است .
————————————————————————————————————————-

هوراسمان ؛
همیشه ؛
روشن کند آب و خاک و کوه .
اکنون برابرم ایستاده است؛
نگران.
مرا که سالها ؛زنده داشته است ؛
با بوی نمدار, خاک, تازه ی روشن ؛
به پا ؛ دارد.
ای پوپک, مژ ده و نوید؛
ای مسافر, دیار دور؛
تنهاتر از تنها؛
ای نسیم و بوی آشنای غم
تو بساز.

ه.س ۱۹ می ۲۰۲۴
تورنتو