زاد روز, استاد زردشت, هوشور

زاد روز,فرخنده ی استاد,فرزانه ؛ اسطوره ی نجابت و شرافت, انسانی و سالاری کیا “زردشت, هوشور “بنیانگذار بنیاد,فرهنگی هوشور و نگارنده ی کتابهای مرجعی ؛را شاد باش می گویم.

کوه اگر سنگین؛
دو دستش ؛
خواستار, گوشه ای از سایه ات.
گر بلندست آسمان ؛
در مهربانی و سخا؛
کوته آید از سهند, تا قدیس ابرویت.
ه.س
۱۹ فوریه ۲۰۲۲
تورنتو