به مناسبت, دیدار, مهران, م از تکیه ی میر.
—————————————-
دروازه ایست
برسر ,کوتاه راه, زیست.
رو سوی خاک
بی چشم در چشم, آسمان
نز گفتگو ز, آن و این
نه کارهای سخت.
نه بخل جانگزا
نه رشک, آتشین.
اندر دیارشان
بی ادعای من
یا تو کیستی ؟
زیبا کی است و زشت
دارنده و ندار.
عریان
به خاک, سرد, یخین

جاودانه خفته اند.
ای خواب, سربی کوهین و پایدار
ای خواب, سربی کوهین و پایدار
دردا بر ان کسان
که ز, اندوه, بیکران
در آرزوی چنینند ؛ رفتن به خواب

ه.س ۴ ژانویه ۲۰۲۲
تورنتو