در سوگ مهندس تیمور, منتشی
—————————————————————————————————————————————————

پهلوانی
از گروه, نیکوان
خوش نوایی پرنیانی
مهربان یاری
کاردانی کارساز
خنده رویی دستگیر
از میان, ما برفت.
رفت در تنهایی و بی همرهی
ای جهان گلچین, ارزش ناشناس
وای ما
افسوس, ما
با ناله های زار, ما

هوشنگ, سارنج
۱۴-۱کتبر, ۲۰۲۱
تورنتو