پرسشی در با د
———————————————————————————————————————————
اینکه می اندیشیم
معنیش انسانست .
یا که دل میبازیم.
حالیا ؛درهمه جا
بر الاغی نرود هیچ ستم.
به جهانگردی ایام روند آنها هم.
هار وارد ویا یانک آباد.
جای گل ؛ گلدانست.
یا که ؛ رفهای بلند.
پس چرا گرده ی من سندانست؟
چکمه ؛ ویرانگر, هر گلدانست.
من نیم سنگ
نیم آهن, زنجیر, بلند.

ه-س ۴ اکتبر, ۲۰۲۱
تورنتو