کیمیای جان

———– —————————————————————————————————————————————-
از دعای عابدی
مردی بهشتی ؛ بی ریا
معجزی رخ داده است.
همچنان ؛
آن پینه گر ؛پیری ز ” جی ”
یا که ” میداسی ”
شه,افسانه ها .
دست مالیدن به هر چیزی ؛
شود زر .
خشت خشت, شهر, سنگ
زرین شده ؛
دوزخی بی خاک؛
مادر شهر, ما
از سرای پر گنهکاری دیرین؛ تا بهشت؛
زرین شده.
تا که خوردنگاه, روز پر ز آزار, روان ؛
دستی به خوردن می بریم؛
نان زر شود.
آب در تنگی (کوزه )شود زر.
سفره ی پر نیمه خالی ؛
سر به سر؛ زر می شود.
دست بر سر می زنی
آن تآر های غمسپید ؛زر می شود.
دسته ی جاروی جاروگر ؛به آنی
زر شود.
مرمی سربی ؛
درون, لوله ی تیر افکنی ؛
زر می شود.
داروی درد, کرونا ؛
در زمان, کاربرد؛
همچنان ؛ زر می شود.
دست بر زانو زدن در وقت, تکریم, خدا ؛
زانوان, استخوانی ؛
بر مثال , بوته ی هر زرگری ؛
زر می شود.
ای بزرگ, حضرتی
داریم از تو التماس ؛
شو دعا کن؛ کار ما ؛وا ژون شود .
خوردن نان
بهر, شاکر بودن, آن بنده ساز ؛
صد هزاران بآر ؛ بهتر
زان طلا خوردن بود.

هوشنگ, سارنج ۹سپتامبر, ۲۰۲۱
تورنتو

میداس شاه دست به هر چه مزد طلا می شد .
پیر, پینه دوز به هر که می نگریست طلا می شد.