نوروزانه

نوروزانه
——————————
برگهای گر گرفته به تابستان؛
که از پیکر,هر درخت, زنده ؛ جوشیدند در بهاران؛
و
ما چغانه زدیم؛
در جشن, پاییزان ؛
گلگونه به رخسار کشیده؛
زیر, پا لهیده ؛
چشم به راهند .
مگر برفی ببارد و تنهایشان را در پرنیانی سپید بپیچد.

ه-س
۲۸ دسامبر ۲۰۲۱
تورنتو