دشت, باد

———————-
باد بود و تپه شنهای روان
جای پای بولهب؛ چنگیز یا اسکندری,
کاکل,بس خانه ها؛ ویرانه ها
آهوان, تشنه لب یا گرسنه
چشمها زیبا ؛ نگاری شبنما.
عکسی از یک برکه آب؛
آخرین یادی
که در چشمان, آهو مانده بود.
آب در حفره ی دهانش
چرخشی نا کرده
از
تیر, تیرگر ؛
بر کران,برکه ی پر آب پاک؛
جان داده بود,
ه.س ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱
تورنتو