بیهودگی

————————————————————-
مادری می پنداشت؛
پسرش پاره تنی از اویست.
تا بکوبد در کاخی را وی؛
و ندانست ؛
که هر بچه برون از زهدان ؛
مهره ای پولادین؛
ز , جنگ افزاریست.
خادمی بر بدن, الیگارشی است.
ه-س
یکم, فروردین , 1041
تورنتو