درباره نویسنده …


Houshang Saranj - هوشنگ سارنج

Houshang Saranj - هوشنگ سارنج

متولد .۱۳۱۷

ایرانی اصفهانی .

ادب آموخته دانشسرای عالی تهران‌

مدرس زبان و ادبیات فارسی.

دلباخته طبیعت.

و خواندن و نوشتن.

زود باور ساده دل.

نه چندان دویده‌ام که به جایی رسیده باشم؛ که جایی برای من نبوده.

اگر کسی‌ را آزرده‌ام، نه به خواست بوده، که بیشتر از ندانستن بوده.

پرستوی مهاجر شده‌ام؛ به عشق رسیدن به بوستان حیاتم، که در سردسیر زمین به گل نشسته‌اند.

هوشنگ سارنج houshang@saranj.com

دست نویس این نوشته…درباره گلهای کاکتوس


گلهای کاکتوس مجموعه ایست از نوشته های پراکنده هوشنگ سارنج که به ضرورتِ تعهد نویسنده نسبت به آموزشِ زبانِ فارسی از طریق اینترنت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

نویسنده باور دارد؛ راه یابی به رسانه های نوشتاری، پیوندی با خوبی و هنرمندانه بودنِ اثر ندارد؛ پشتوانه ای دوستانه می خواهد و آشنایی با راه کارهای نوینِ - جهانِ اقتصادی - که یگانه سود، در کفه ی سنگینترِ شعورِ شاعرانه نیست.

امروز، به یمنِ اینترنت، بی بازدارنده ای، همچون میهمانِ ناخوانده، آرام، از لایِ در به جهانِ بی مرزِ دانشِ گسترده به شاگردی آمده است.