آغازِ کلام

ادبیات, از چرخه ی هنرهای آفرینشی به دو شاخه بس گسترده ی «افسانه»ای و غیر «افسانه»ای بخش شده است.

ادبیات افسانه ای بر پایه ی «تحلیل» و «خلاقیتِ» هنرمندان از دل یک واقعیتِ بیرونی بال و پر میگیرد و هسته می یابد.

داستانهای بلند یا رمان و داستانهای کوتاه (Short Story) و شعر (Poem) زاده ی ذهن آفرینندۀ ی هنرمندانند و نوشته های پژوهشگرانه ی تاریخ، زندگینامه های شخصی و یادنامه ای، نوشته های اجتماعی - سیاسی، اقتصادی و رسانه های نوشتاری، روزنامه ها و … نزدیریک به زبانِ کاربردی اندیشه های روزمرّه، از مقوله ی ادبیّاتِ غیر افسانه ای هستند که بر پایه ی «وقایع نگاری»ی دور از دایرۀ تخیّل و قهرمان آفرینی و آرایه های فنّی - ادبی ی زبانی به وجود آمده اند.

هر نوشته، از هر حوزه، تا خواننده نیابد، چیزی نیست. یک اثر، همزمان با خواننده یابی، همراه با احساس و باورمندی، هستی میابد و مرزهای آفریننده اش پا فراتر می نهد، غیر شخصی، عام، ادیبانه میشود و با داوری و ارزیابی خواننده، ارج میابد و به جایگاهِ بایسته خویش میرسد.

ارزیابان با سخنِ سنجیده و صادقانه و بی غرضِ ویرانگر، به خاطرِ «حقیقت» - که خواستِ انسانهای فرهومند است - گوشه هایی از زمینه های هنری و آموخته های خویش را به صاحب اثر انتقال می دهند. خواندن که گونه ای بهره وری احساسی است؛ به ژرفا بخشی ی  دانستن یاری میکند. میزان تاًثیر گذاری ی داوری و ارزیابی هوشمندانه ی مردمی ساز، بستگی به گستره ی دانسته ها و کارشناسی خواننده دارد.

این نوشته های پراکنده، در سه سالِ ناپیوسته ای که با هفته نامه های خانوادگیِ شهرِ تورنتو همکاری داشتم و به ضرورتِ تعهدی که نسبت به آموزشِ زبانِ فارسی در خود احساس میکردم، بوجود آمده که با پایمردیِ یکی از دلبستگانِ اینگونه شیوه ی نگارش به اینترنت راه یافت. نویسنده باور دار؛ راه یابی به رسانه های نوشتاری، پیوندی با خوبی و هنرمندانه بودنِ اثر ندارد؛ پشتوانه ای دوستانه میخواهد و آشنایی با راه کارهای نوینِ - جهانِ اقتصادی - که یگانه سود، در کفه ی سنگینترِ شعورِ شاعرانه نیست.

امروز، به یمنِ اینترنت، بی بازدارنده ای، همچون میهمانِ ناخوانده، آرام، از لایِ در به جهانِ بی مرزِ دانش گسترده به شاگردی آمده است.

Houshang Saranj - Torontoدرباره گلهای کاکتوس


گلهای کاکتوس مجموعه ایست از نوشته های پراکنده هوشنگ سارنج که به ضرورتِ تعهد نویسنده نسبت به آموزشِ زبانِ فارسی از طریق اینترنت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

نویسنده باور دارد؛ راه یابی به رسانه های نوشتاری، پیوندی با خوبی و هنرمندانه بودنِ اثر ندارد؛ پشتوانه ای دوستانه می خواهد و آشنایی با راه کارهای نوینِ - جهانِ اقتصادی - که یگانه سود، در کفه ی سنگینترِ شعورِ شاعرانه نیست.

امروز، به یمنِ اینترنت، بی بازدارنده ای، همچون میهمانِ ناخوانده، آرام، از لایِ در به جهانِ بی مرزِ دانشِ گسترده به شاگردی آمده است.