روز جوان

فروردین ۲۰م, ۱۳۸۲ توسط Houshang

……..”بى تردید، برترین بخش زندگى هر انسان، جوانى و ارزنده ترین سرمایه ى هر کشور، “نسل جوان” است. بدن در اوج توانایى، خستگى ناپذیر، پرنشاط و امیدوار، به بازدهى مادى و معنوى مى پردازد.

کارگاههاى گوناگون نهادهاى اجتماعى، با یارى آموزشگران کاردان و همراهى برنامه ریزان دلسوز و خردآگاه، به پرورش جوانان سرزمین خود، رو مى آورند، تا آنان را در چرخه ى دادگرى گروهى، با خواست باﻻبردن مرزهاى پویایى، از ایستادن و در جازدن و عقب ماندگى، در زنجیره ى دهکده ى جهانى برهانند.

نیروى جوان آموخته و باورمند، برجسته ترین انگیزه ى رفع ستم، واماندگى و درماندگى خواهد شد. از سوى دیگر، داشتن نیروهاى جوان آموزش ندیده و بى راهنمایان کارشناس برنامه ریز و بشردوست، رها بر سرزمینهاى گسترده ى بالقوه غنى و ماﻻمال از استعدادهاى انسانى، کانى و ذخایر زیرزمینى ارزنده، در آتش حسرت، خاکسترنشین آرزوها شدن است.

گاه، اندیشه هاى سودجویانه - فردى یا گروهى - آسان انگارى برنامه هاى آموزشى - پرورشى، رواج فرهنگ خشونت، شکست مرز ارزشهاى اخلاقى، گسترش بى بندوبارى و ولنگارى، دوستى هاى نامناسب و پیوندهاى نادرست. بهم آمیختن روبناى رفتارى درهم آمیزى بى بنیاد فرهنگهاى قومى، گسستن از باورهاى پرداخته ى درخشان و مایه دار خانوادگى گرفتارآمدن در تار نیازمندیها، آشفتگى هاى روانى و سرانجام بدآموزى هاى همه جانبه، مى توانند جوان را به کجراهه ى تباهى بکشانند و یا در چنگال ویرانگر زندان و اعتیاد کشنده و دامان خرابکاران نابود سازند.

پس بى داشتن نیروى جوان شایسته و بالیده در آموزشهاى پیشرفته، همسان و همگون روزگار نو، براى ساختمان کشورى پیشرفته و سربلند، راهى جز فراخوانى - گاه - ریاکارانه و دست نیاز با چربزبانى درازکردن به ربایش جوانان فرهیخته ى دیگر سرزمینها، باقى نمى ماند.

افزایش جمعیت زمین، آگاهى، حق طلبى اندیشه ى آزادیخواهى و فرو ریختن دیوار مرزبندیهاى بیخبرى و بهره کشى، انسان را به هرچه بیشتر دانستن، واداشته و درین رهگذر، باﻻترین سهم از آن، جوانان جهان است که بیشترین شان نمى گذارند به گمراهى و نابودى کشانده شوند و در فکر رهایى انسان در بند آمده ى نادارى، گرسنگى، بى سوادى، جنگ، تن فروشى و بیمارى سده ى نو هستند. و جوانان ایرانى تبار جهان آبادگر، که با نیروى آرزومندى پدران و مادران فداکار، تواناتر شده اند، در بسیارى از زمینه هاى فراگیرى، ساختارى و مجموعه دانش بشرى از خود، شایستگى هاى درخور نشان مى دهند.

و از فرزندان سرزمینى که از هزاره هاى نخستین بنیاد شهروندى با فرهنگ سختى ستیزى سرکرده و پرورش یافته و بن مایه ى تار و پود اندیشه و رفتارشان در راستى و انسان خویى بوده است، جز این چشمداشتى نمى رود.

بى ترس مى توان گفت: نازش راستین هر ملتى به نیروى کارآفرین و زندگى ساز جوانانش مى باشد، چه، سربلندى، پیشرفت، آزادى و آزادمنشى در گرو چگونگى داشت و برداشت باور آنان خواهد بود.

در هر خانه از ما، غزلواره هاى غرور و سربلندى، عصاره هاى شرف زن- مادران- آرش صولتان صداقت - پدران - ساعت شمار نشسته اند تا در گشاده آید و در قاب آن، خورشیدهاى پاکى، نجابت و کارآیى طلوع کنند، با کف دستهاى پینه بسته ى کار و فکرهاى باز.

گرامى باد “روز جوان”

ارسال شده در نوشته‌ها

نظر شمادرباره گلهای کاکتوس


گلهای کاکتوس مجموعه ایست از نوشته های پراکنده هوشنگ سارنج که به ضرورتِ تعهد نویسنده نسبت به آموزشِ زبانِ فارسی از طریق اینترنت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

نویسنده باور دارد؛ راه یابی به رسانه های نوشتاری، پیوندی با خوبی و هنرمندانه بودنِ اثر ندارد؛ پشتوانه ای دوستانه می خواهد و آشنایی با راه کارهای نوینِ - جهانِ اقتصادی - که یگانه سود، در کفه ی سنگینترِ شعورِ شاعرانه نیست.

امروز، به یمنِ اینترنت، بی بازدارنده ای، همچون میهمانِ ناخوانده، آرام، از لایِ در به جهانِ بی مرزِ دانشِ گسترده به شاگردی آمده است.