داد و ستد نامطلوب

آبان ۱۸م, ۱۳۸۷ توسط Houshang

هوشنگ سارنج - تورنتو

“داد  و  ستدى که بر پایه  ى نیکخواهى و خوشرفتارى دوسویه باشد، نه جانکاه که جانفزا خواهد بود”

… خریدار در زنجیره ى ” تولید ” تا ” مصرف ” آخرین دانه  ى پردازنده  ى تمامى بهاى کاﻻ و تامین کننده سودهاى بازرگانى آن فرآورده است و ” عرضه ” و تقاضاى بازار مصرف هم بنیادى  ترین، ساختار ارزشى. در این روند، ” تولید انبوه ” نزدیکى ” سرچشمه ى تولید ” به بازار مصرف، ” نبود واسطه  هاى سوداگرى “  ” کم بودن هزینه  هاى جنبى “  ” حمل و نقل ارزان ”  ” سرى  سازى بر خط تولید ” و… مى  تواند در پایین آوردن ” ارزش  پرداختى “  یا قیمت براى مصرف  کننده یا ” خریدار ” یک فرآورده کمک کنند. این فروش بیشتر، موجب ادامه  ى تولید و تداوم کار خواهد شد.

در سرزمینهاى فراپیشرفته که ” اتوماسیون، یا خودکارى  بخش عمده  اى از خط تولید، سهم قابل توجهى در تولید بیشتر و ارزانتر دارد، شیوه  ى تولید و عرضه بر پایه  ى آموزش دانش وابسته و علم اقتصاد و فراآموزى دانشگاهى استوار است و هیچ حلقه  اى بدون آموزش تخصصى و یا بیرون از یارمندى منطق نظام حفظ منافع دو  روى ” تولید ” و ” مصرف ” نخواهد بود.

سود آورى کلان در کلان  فروشى کاﻻى بهتر، کار آمدتر، ارزانتر بر بستر رقابت سالم و بدور از کلاهبردارى یا کلاهگذارى پنهان است. سازمانهاى قدرتمند و صاحب  اختیار که برآمده از نظامهاى دموکراتیک هستند، با موشکافى بر کار تولید نظارت دارند و دستانشان از آستین نهادهایى همچون ” استاندارد “  ” بهداشت ” و ” حمایت از مصرف  کننده ” به پشتیبانى مردم مى  پردازند و مانع پدید آمدن فرآورده  هاى بد، زیانمند و ناسالم با قیمتهاى نامعقول مى  شوند و مطبوعات آزاد چونان شمشیر داموکلس بر فراز سرشان به نظاره  اند و چنان مو را از ماست برمى  کشند و موارد خلافکارى را به گوش مردم مى  رسانند که کسى جرات کجراهه  روى به خود نمى  دهد.

در نتیجه آن نهادهاى قانونمدار هم با یارى دیگر نهادهاى مردمدوست، نمى  گذارند، ارزش کاﻻیى، دلبخواه، جهش صعودى پیدا کند و باﻻرفتن تدریجى قیمتها، روندى تابع تورم اقتصادى برنامهُ دار مى  یابد. پیش مى  آید که در جنگ بین ” کارتلها ” یا ” تراستها ” براى بیرون راندن رقیبان کوچکتر، مدتى قیمتها به نفع مصرف کنندگان کاهش یافته رو به ارزانى یابند. یا در فصلهاى ” انبارگردانى ” و رهاندن سرمایه  هاى گرفتار در شکل کاﻻ و کاستن هزینه هاى انباردارى و فرسایش کاﻻهاى زندان در انبارها، سرمایه  دار دست به حراجهاى دوره  اى بزند و گاه زیر قیمت تولید شده محصوﻻتى به دست مصرف  کنندگانى - بر حسب نیاز در گروه  هاى اجتماعى مختلف - برسد.

اینهمه خارج از راه کارهاى عرضه مى  باشند. چه نحوه  ى معمول عرضه در فروشگاه  هاى زنجیره  اى با قیمتهاى یکپایه و همگون و بسته  بندیهاى زیبا، در کمال سکوت، بدون گفتگوهاى بحث انگیز یا توقع و چشمداشت، انجام مى  گیرد و اگر یک شرکت در امر تولید و توزیع در بازار پر رقابت ناکامیاب، گشت، ورشکستگى، حکم نابودى ابدى آنرا صادر نمى  کند، چنانکه براى پاره  اى مجریان شیوه  هاى اقتصاد کلاسیک و خود باور و خود محور، هستى   شکن و نابود  کننده خواهد شد و نیز رشته  هاى آموزش دانشگاهى از بازاریابى و عرضه  ى فنى  ى هرچه بهتر و بیشتر کاﻻهاى فراوان و متنوع در بازار رقابت با تبلیغات هنرمندانه و رسانه  اى دانشورانه پشتیبانى مى  کنند و در زمینه  هاى تجارى - اقتصادى، منطبق با فرهنگ زیست محیطى کاربرى مى  یابند و دانش  آموختگان هم در هسته  هاى مشاوره  اى به همکاریهاى راهنمایانه  ى روزمره مى پردازند و در راستاى یارى  رسانى اصول نبض بازار تولید و توزیع و مصرف را به دست مى  گیرند که آن خود بازوى نیرومند دیگرى در پهنه ى کارآیى داد  و  ستد سود آور به شمار خواهد بود.

و اما، ما، که در دریاى عظیم اقتصاد علمى ماهیان کوچک ناباور و تا اندازه  اى نو  آموخته و نو  وارد به آب  هاى بزرگ پر  تلاطم ” بازار یابى “  ” بازار  سازى ” و ” بازار دارى ” هستیم و بیرون از چرخه  ى ” آموزش حرفه  اى - فنى ى آکادمیک ” بر پس زمینه ى خودآموخته  ها و ” ابتکارات فردى ” و راهنمایى  هاى بى  آﻻیش آشنایان ناوارد شناور شده  ایم، بسا پیش مى  آید که چگونگى شیوه  ى تبلیغات و رنگ رسانه  اى و عرضه  ى کاﻻهاى ما دستمایه  ى طنز نگارانى هم بشود یا خوراک خوشایندى براى منتقدان فراهم آورده، گروهى سودجویان فرصت  طلب را به آن بازارهاى آشفته نما و غیر متعارف بکشاند، تا به صیادى در آب هاى گل  آلود بپردازند، ولی گفتنى است که در بازار رقابت سالم عرضه ى فرآورده  ها، همواره باید سود اقتصادى و شخصیت احترام  آمیز هر دو روى سکه خریدار و فروشنده رعایت بشود، خریدار در برابر ارزش پرداختى، کاﻻى خوب و ارزیده دریافت کند و عرضه  کننده  ى کاﻻ هم بدون دیدن پشت چشم نازک کردن هاى خریداران، به مزد کار و سود سرمایه   گذارى مادى و معنوى خود برسد.

هر گاه درین داد و  ستد، پا از مرز اخلاق پسندیده  ى سوداگرى فراتر نهاده شود، دستاوردى جز زیانبارى پدید نمى  آید. خریدار رند مفتخواره  ى بى  پروا که هیچ سر اندیشه درباره سلسله  ى تولید و توزیع و سرمایه  گذارى، وامگیرى و هزینه  هاى فراوان و مسایل بس پیچیده  ى کار و کارگرى ندارد و تنها به ارزانى و کم  بهایى و رایگانى - در مورد نشریه  ها و هفته  نامه هاى فارسى زبان تورنتو که هر هفته بسیارى از آنها نخوانده راهى کارخانه  هاى بازیافت مى شوند، بیندیشید - یک فرآورده مى  اندیشد، کارى جز خودفریبى انجام نمى  دهد، چه، جامعه بر نیروى کار و خدمات متقابل و چرخه  ى داد  و ستد نیروى کار و مزد کار مى  چرخد. و در نظام بهره کشى دوام آن جامعه دیرى نمى  پاید.

خریدار آگاه و نیکروش انگیزه ایست بر دلگرمى نیروهاى خدماتى و رفتار متفرعن و خودخواهانه، تازشى بر غرور انسانى سرمایه  گذاران خادم. گزینش راه رفتارهاى نامهربانانه ى غیر ﻻزم، آنان را دلزده و از خدمتگزارى صادقانه دلزده و پشیمان و دلسرد خواهد کرد، چون زیر بار کارهاى پر  زحمت و زمانگیر رفتن، از هر کس بر  نمى  آید و با هر روحیه  اى سازگار نیست.

همچنین آزادمنشى، راستکارى و درستى، همراه با کیفیت خوب و ارزش منصفانه  ى کاﻻ یا فرآورده ی مصرفى، باید برترین پشتوانه و رسانه ى هر تولیدى یا فروشگاهى باشد. داد  و ستدى که بر پایه  ى نیکخواهى و خوشرفتارى دو  سویه باشد، نه جانکاه که جانفزا خواهد بود. باورمندى خریدار به صداقت و درستکارى و صحت معامله، روزگار را خوش، و آدمى را به زندگى در جمع همکیشان دلبسته  تر مى  سازد.

بدا، زدست خریدار بد قلق، بهانه  جو و ریزبین که با داشتن آن همه ارزشهاى مادى زیورهاى پر بها و هستى معنویش در بند یک پنى، اقطار شهر بزرگ را در  مى  نوردد! 


پانویس:

۱)  Sword of Damocles:  کنایه از حادثه  اى خطرناک که هر  آن احتمال وقوع آن مى  رود.

**********

Houshang Saranj - Toronto

ارسال شده در نوشته‌ها

نظر شمادرباره گلهای کاکتوس


گلهای کاکتوس مجموعه ایست از نوشته های پراکنده هوشنگ سارنج که به ضرورتِ تعهد نویسنده نسبت به آموزشِ زبانِ فارسی از طریق اینترنت در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

نویسنده باور دارد؛ راه یابی به رسانه های نوشتاری، پیوندی با خوبی و هنرمندانه بودنِ اثر ندارد؛ پشتوانه ای دوستانه می خواهد و آشنایی با راه کارهای نوینِ - جهانِ اقتصادی - که یگانه سود، در کفه ی سنگینترِ شعورِ شاعرانه نیست.

امروز، به یمنِ اینترنت، بی بازدارنده ای، همچون میهمانِ ناخوانده، آرام، از لایِ در به جهانِ بی مرزِ دانشِ گسترده به شاگردی آمده است.